Hakerzy dobrego życia

regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPRZEDAŻY

ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OGÓLNA

§ 1.

Przedmiot Regulaminu
 1. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy u. Kościuszki 42, 61-891 Poznań sprzedaży Biletów.
 2. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad zakupu Biletu/ów na Wydarzenie pod nazwą „Hakerzy dobrego życia” i kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych udziałem w Wydarzeniu w charakterze jego słuchacza/uczestnika.

§ 2.

Definicje pojęć użytych w Regulaminie
 1. „Wydarzenie” – wydarzenie pod nazwą „Hakerzy dobrego życia”, które odbędzie się w dniu 20 maja 2017 r. w Hotelu Blow Up Hall 5050 w Poznaniu przy ul. Kościuszki 42, 61-891 Poznań.
 2. „Sprzedawca” – sprzedawcą Biletów na Wydarzenie jest Organizator Wydarzenia: Fortis Nowy Stary Browar sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 42, 61-891 Poznań
 3. „Bilet” – to dowód zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna – sprzedaży, dokonanej na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. „Informacja handlowa” – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 5. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. „Regulamin” – niniejszy Regulamin;
 7. „Usługobiorca” – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu i który zamierza zawrzeć umowę.

ROZDZIAŁ II – RODZAJE I ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH REGULAMINEM

§ 1.

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Fortis świadczy Usługobiorcom, usługi w tym w szczególności:
 1. umożliwiające zawarcie umowy o uczestniczenie w Wydarzeniu;
 2. umożliwiające Usługobiorcom zapoznanie się z ofertą Fortis, w tym poprzez udostępnianie i przesyłanie na żądanie Usługobiorcy Informacji handlowych.

§ 2.

 1. Bilet, stanowiący przedmiot zakupu w ramach zawartej umowy sprzedaży upoważnia do uczestnictwa w imprezie „Hakerzy dobrego życia”, a zakres świadczeń Sprzedawcy wobec Usługobiorcy, regulowany jest kupionym Biletem.
 2. Bilet nie obejmuje podziału na sektory a cena Biletu jest jednakowa dla wszystkich Uczestników Wydarzenia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie sprzedaży cen biletów, które mogą nastąpić bez podania przyczyn przez Sprzedawcę.

ROZDZIAŁ III – WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

§ 1

 1. Sprzedawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedaż biletów w siedzibie Organizatora stanowi jedyny i wyłączny sposób sprzedaży biletów na Wydarzenie.
 3. Cena Biletu wynosi odpowiednio: do 15 marca 2017 roku 1 230,00 (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści) złotych brutto, po tym terminie 1 353,00 (słownie: jeden tysiąc sto trzysta pięćdziesiąt trzy) złotych brutto. Płatność dokonywana jest gotówką w siedzibie Sprzedawcy bądź przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w systemie biletowym, znajdujące się na stronie internetowej pod adresem Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2

 1. Aby uczestniczyć w Wydarzeniu, należy w dniu Wydarzenia posiadać Bilet.
 2. Uczestnik na życzenie może otrzymać fakturę za zakupione Bilet/Bilety. Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie rachunku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3

 1. Sprzedaż biletów kończy się na 48 godzin przed planowanym początkiem Wydarzenia lub w momencie wyczerpania się puli Biletów.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Usługobiorcę w związku z planowanym Wydarzeniem, jego zmianami, odwołaniem lub organizacją, a spowodowanych przyczynami nie leżącymi i niezależnymi od działań Sprzedawcy, mających na celu profesjonalne zorganizowanie Wydarzenia.
 3. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takie sytuacje niezależne od Sprzedawcy, jak: brak lub zakłócenia w dostarczeniu prądu niezbędnego do przeprowadzenia Wydarzenia, uszkodzenia w sprzęcie technicznym i nagłośnieniu, niezależne od Sprzedawcy, odwołanie uczestnictwa przez któregoś z prelegentów oraz inne wydarzenia losowe, niezależne od profesjonalnych usług Sprzedawcy, mających na celu zorganizowanie Wydarzenia na jak najwyższym poziomie.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy w przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora. W takim wypadku, Sprzedawca dokona zwrotu poniesionych przez Usługobiorcę kosztów.
 5. W przypadkach uzasadniających konieczność dokonania zwrotu kosztów zakupionego Biletu, zwracana będzie jedynie kwota widniejąca na bilecie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, terminu oraz programu Wydarzenia, w szczególności Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Usługobiorcę.
 8. Wydarzenie ”Hakerzy dobrego życia” zaczyna się punktualnie, dlatego Sprzedawca ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, Uczestnik zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.

ROZDZIAŁ IV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Sprzedawcę w ramach sprzedaży Biletów są i będą wykorzystywane w celu wykonania umowy kupna sprzedaży Biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach uzyskiwania informacji o promocjach oferowanych przez Sprzedawcę. Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania.

§ 3

Dokonując zakupu biletu Usługobiorca wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Sprzedawcę informacji handlowych dotyczących Wydarzenia i innych związanych z działalnością Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem udostępnionego adresu elektronicznego stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).